نرم افزارهای بارکد شامل سیستم هایی شناسایی خودکار کالا بر اساس سیستم بارکد میباشند ، این سیستم ها جهت سهولت کار انبارداری ، فروش ، ردیابی و کنترل محصول بر اساس نیاز مشتری یا بصورت بسته های آماده ارایه میشود. این سیستم ها برای جلوگیری از بروز مشکل اپراتور طراحی شده و توسط تجهیزات بارکد کنترل و شمارش و وزن کشی کالا را انجام میدهند.


Showing all 6 results