بارکد خوان های کابلی توسط کابل ارتباطی (USB , LPT ,RS232 ) با سیستم ارتباط برقرار میکند . کاربرد این بارکد خوانها در مکانهایی است که ابعاد کالا کوچک بود و انتقال آن به نزدیک کامپیوتر امکان پذیر است . این بارکد خوانها دارای یک پایه نگهدارنده برای ایستادن و یا قرائت اتوماتیک میباشند . در این حالت دستگاه روشن بوده و فقط کالا را از جلوی بارکد خوان عبور میدهیم.


Showing 1–12 of 20 results

  • 1
  • 2